KÖPVILLKOR


Anmälan till kurs

Anmälan till våra tjänster på hemsidan gör du via mail till info@mindbodybalance.se. Anmälan är bindande. För konsumenter gäller distansköpslagen med 14 dagars ångerrätt. Ångrar konsumenten anmälan eller köp inom 14 dagar från avtalets ingående behöver således ingen anledning till att denne vill frångå avtalet uppges. Faktura skickas ut på mail och ska betalas senast 14 dgr efter anmälningsdatumet.

Frånvaro

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn erbjuds kunden att utan extra kostnad genomföra kursen vid ett senare kurstillfälle. En förutsättning för kostnadsfri ombokning är dock att frånvaron kan styrkas med läkarintyg.

Drabbas beställaren av förhinder finns möjlighet att överlåta kursplats till annan person eller att genomföra kursen vid ett senare tillfälle.

Förbehåll avseende senareläggning

Vi förbehåller oss rätten att schemalägga en utbildning som har för lågt deltagarantal vid ett senare tillfälle. Kostnader som beställaren ådragit sig gentemot annan part, som exempelvis resekostnader, svarar vi inte för vid inställt kurstillfälle.

Vid uppskjuten kurs till följd av för lågt deltagarantal kommer vi att informera i god tid innan planerad kursstart.

Företag

Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum. Betalning ska alltid erläggas senast innan kursstart.

Vi reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

Alla priser anges exklusive moms om inte annat uttryckligen framgår.

Immateriella rättigheter

Vi har äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till våra produkter och tjänster.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part om inte särskilt överenskommelse har ingåtts om detta.


Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) informatiar vi nedan om hur dina personuppgifter behandlas:

De peronuppgifter vi behandlar är namn och kontaktinformation. Dessa uppgifter har du själv lagt in på vår hemsida i samband med köp eller intresseanmälan för kontakt eller nyhetsbrev. Syftet är att vi ska kunna kommunicera med dig för att kunna leverera de tjänster som är köpta, den kontakt som önskas eller att skicka nyhetsbrev. Vi delar inte dessa uppgifter med någon tredje part. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka ett mail till info@mindbodybalance och begära att vi raderar dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


Mind Body Balance / Glimmer Management AB

Nybrogatan 50

114 40 Stockholm

info@mindbodybalance.se

+46 70 6212752

Copyright © Alla rättigheter förbehållna